• නිවස
  • S82 ශ්‍රේණි සොකට් අලෙවිසැල්
S82 ශ්‍රේණි සොකට් අලෙවිසැල්
  • 2 ගංගා ෂුකෝ වෝල් සොකට් ෂටර් සමඟ හැන්ගර් සමඟ
    [template id="3634"]   2 Gang Schuko Wall Socket with Shutter with Hanger is flexible combination system-modular fitting design, free to combine any mechanism to meet your need. It is classic and simple design, which is look elegant and noble. Its surface finish is Button-Glossy and Enclosure-Mat. Socket with child-proof shutter design can…
  • Schuko Wall Socket with Shutter with Hanger
    [template id="3633"]   Schuko Wall Socket with Shutter with Hanger is classic and simple design, which is look elegant and noble. Also, it has flexible combination system-modular fitting design, free to combine any mechanism to meet your need. It has VDE & CE certification. Product details of Schuko Wall…
1 Page 1 of 1
ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:
දැන් විමසන්න
දැන් විමසන්න