අමතන්න

ගුවැන්ඩොං ජින්ලි විදුලි උපකරණ සමාගම., ලිමිටඩ්

Tel:

+86-0757-25333127

ෆැක්ස්:

+86-0757-25333206-127

ඊ-තැපැල:

export01@jinli.com

ලිපිනය:

අංක 36 යන්ජියැන්ග් දකුණු පාර, ලෙලියු ටවුන්, ෂුන්ඩේ දිස්ත්‍රික්කය, ෆොෂාන් නගරය, ගුවැන්ඩොං, චීනය 528322

Winny Cheung

Mob./Wechat: +86-18988672820
ඊ-තැපැල: export01@jinli.com

Stella Teng

Mob./Wechat: +86-18988672831
ඊ-තැපැල: export@jinli.com

Wing Yeung

Mob./Wechat: +86-18988672827
ඊ-තැපැල: export03@jinli.com

Ethan Xsu

Mob./Wechat: +86-18988672867
ඊ-තැපැල: export04@jinli.com

Raymond

Mob./Wechat: +86-18988672878
ඊ-තැපැල: export07@jinli.com

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:
දැන් විමසන්න
දැන් විමසන්න